O szkoleniu

Monitorowanie i kontrola jakości paliw stałych
Aspekty prawne i kwestie praktyczne związane z nowymi regulacjamiUstawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowaniu jakości paliw

W dniu 7 sierpnia Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Tym samym już w najbliższych dniach zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przewidujemy, że nastąpi to już na przełomie sierpnia i września tego roku. Ustawa ma zacząć obowiązywać po 14 dniach od jej ogłoszenia.

Kogo dotyczą zmiany

Zmiany regulacyjne będą miały istotne znaczenie dla wszystkich podmiotów kupujących (zarówno na potrzeby własne jak i do dalszej odsprzedaży), sprzedających i importujących paliwa stałe, w szczególności węgiel kamienny.

Zakres zmian

Nowa regulacja przewiduje wprowadzenie bardzo restrykcyjnych norm jakości dla wielu rodzajów paliw stałych, w tym węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz innych paliw będących ich mieszankami.

Poza nowymi normami jakości przewidziane są również daleko idące ograniczenia dotyczące możliwości wprowadzania do obrotu paliw stałych niespełniających określonych warunków lub norm jakościowych. Wprowadzane ograniczenia obejmą m.in. tzw. niesort, muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny oraz mieszaniny paliw o zawartości węgla kamiennego poniżej 85%.

Nowe przepisy odnoszą się także do systemu kontroli i monitorowania jakości paliw stałych, realizowanego przez Państwową Inspekcję Handlu oraz Urzędy Celno-Skarbowe. Organy te, przy wsparciu akredytowanych laboratoriów, będą stale kontrolować obrót paliwami stałymi i nakładać kary w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń prawa.

Równocześnie wiele zapisów nowelizacji budzi poważne wątpliwości – zwłaszcza co do zakresu wyrobów podlegających nowym regulacjom i obowiązków ciążących na poszczególnych podmiotach uczestniczących w obrocie, a także zasad przeprowadzania kontroli jakości paliw stałych objętych systemem monitorowania jakości. Zastosowanie nowych regulacji może być również utrudnione z uwagi na liczne odwołania do rozporządzeń wykonawczych oraz norm technicznych.

Warto pamiętać, że za naruszenie przepisów ustawy przewidziane są kary grzywny (w zależności od rodzaju i kwalifikacji danego naruszenia) od 10 000 zł do 1 000 000 zł lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto w przypadku uchybień formalnych przepisy przewidują kary od 10 000 zł do 100 000 zł.

Poznaj aspekty prawne i praktyczne uwzględniające nowe regulacje

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowejwejdzie w życie po upływie 14 dni od publikacji treści ustawy w Dzienniku Ustaw, dlatego zostało bardzo mało czasu, by zapoznać się z wprowadzanymi zmianami oraz odpowiednio przygotować się do nowych wymogów.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z wprowadzanymi regulacjami, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w cyklu szkoleń, w trakcie których przybliżymy najważniejsze kwestie dotyczące nowych regulacji w zakresie norm jakości paliw stałych. Cykl szkoleń jest objęty patronatem Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, a jego program został przygotowany w oparciu o wątpliwości zgłaszane przez firmy zrzeszone w Izbie.

W trakcie każdego szkolenia omówimy następujące tematy:

 • Zakres wyrobów objętych wprowadzanymi regulacjami – dla których wyrobów wprowadza się normy? jakich wyrobów dotyczą wprowadzane ograniczenia?
 • Kto będzie musiał spełniać nowe obowiązki? Kto jest zobowiązany do monitorowania jakości? Na kogo mogą zostać nałożone kary?
 • Zasady obrotu paliwami stałymi – kiedy znajdą zastosowanie normy oraz inne ograniczenia? Kto i w jakich przypadkach będzie musiał wystawić świadectwo jakości? Jakie inne dokumenty będą wymagane przy obrocie paliwami stałymi?
 • Wprowadzane normy jakościowe – jakie kryteria przewidują akty wykonawcze? Jakie odstępstwa od przyjętych norm są dopuszczalne?
 • Metody badania jakości – w jaki sposób badane są poszczególne parametry? Kto jest uprawniony do przeprowadzania badań?
 • Sposób przeprowadzania kontroli jakości – Kto może przeprowadzać kontrolę? Jak taka kontrola powinna zostać przeprowadzona? Jakie prawa przysługują kontrolowanemu? Jak można się przygotować do kontroli?
 • Sankcje za naruszenie nowych wymogów – jakie kary mogą zostać nałożone? Kto może zostać ukarany? W jaki sposób może zostać nałożona kara? Jak można się odwołać?

ŁUKASZ JANIGA

Kancelaria Layer-Janiga

Partner i współzałożyciel kancelarii prawno-podatkowej Layer-Janiga. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert w zakresie prawnych i podatkowych aspektów funkcjonowania sektora paliwowo-surowcowego. Posiada ponad 11 lat doświadczenia zdobytego w czołowych firmach doradczych, w tym ponad 8 lat w dziale prawno-podatkowym Deloitte. Odpowiadał za wdrożenia nowych regulacji u producentów oraz dystrybutorów węgla i koksu, a także w czołowych polskich grupach energetycznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz wykładów o tematyce prawno-podatkowej zarówno w ramach szkoleń indywidualnych jak i konferencji naukowych.

ALEKSANDRA BURCZYK

Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze

Dyrektor ds. Technicznych. Koordynator Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTEST. Rzeczoznawca ds. prowadzenia ruchu zakładu górniczego w zakresie zagrożeń metanowych, pyłowych i pożarowych Wyższego Urzędu Górniczego. Ukończyła Międzynarodowe Studium Doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN i Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uzyskując tytuł doktora nauk chemicznych. Absolwentka podyplomowych studiów menadżerskich opartych na strukturze MBA – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością – Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Gospodarki. Wieloletni praktyk w zakresie szkoleń dotyczących metod badania paliw stałych oraz odpadów paleniskowych.

WOJCIECH SZULIK

Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze

Kierownik Zespołu ds. Wdrożeń i Rozwoju. Koordynator ds. B + R + I. Wieloletni praktyk w zakresie szkoleń dotyczących pobierania paliw stałych oraz odpadów paleniskowych. Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej. Absolwent Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckie w dyscyplinie „Inżynieria Środowiska” pod patronatem Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Ukończył Menedżerskie studia podyplomowe – poziom MBA Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Obecnie uczestnik studiów doktoranckich w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” realizowanego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz CLP-B Sp. z o. o. w dyscyplinie naukowej geologia.

WOJCIECH DRZYZGA

Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze

Kierownik Jednostki Inspekcyjnej CLP-B Sp. z o.o., odpowiedzialny za koordynację i nadzór nad reprezentatywnym pobieraniem próbek paliw stałych (węgla kamiennego, biomasy oraz koksu) oraz ocenę zgodności w odniesieniu do deklarowanych wartości. Wieloletni praktyk w zakresie szkoleń dotyczących pobierania paliw stałych oraz odpadów paleniskowych. Ukończył Akademię Techniczno – Humanistyczną w Bielsku-Białej, Wydział Ochrony Środowiska, Kierunek Inżynieria Ochrony Środowiska.

DAWID SŁOWIŃSKI

Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze

Z-ca Kierownika Jednostki Inspekcyjnej odpowiedzialny za reprezentatywne pobieranie próbek paliw stałych (węgla kamiennego, biomasy oraz koksu) oraz ocenę zgodności w odniesieniu do deklarowanych wartości. Wieloletni praktyk w zakresie szkoleń dotyczących pobierania paliw stałych. Stały Ekspert Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTEST dla rund związanych z pobieraniem paliw stałych.


Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów między przedsiębiorcami, a jednocześnie promuje ich działalność i reprezentuje ich interesy wobec władz samorządowych i państwowych. Obszary aktywności Izby obejmują:

 • Ochronę praw i interesów członków Izby;
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania;
 • Działania promocyjne dla firm członkowskich;
 • Działalność informacyjne w zakresie ustaw związanych z branżą węglową itp.
 • Badania rynku i analizy rynkowe;
 • Współpracę z producentami (cykliczne spotkania z najważniejszymi producentami na rynku);
 • Kontakt ze środowiskiem, umożliwiający odnalezienie potencjalnych partnerów biznesowych oraz wymianę informacji: Walne Zgromadzenia Członków IGSPW, imprezy o wymiarze integracyjnym;
 • Szkolenia branżowe dla właścicieli oraz pracowników firm członkowskich;
Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. jest obecnie jednym z największych akredytowanych laboratoriów w Polsce. Dążąc do doskonałości w każdym obszarze działalności, ma na względzie zarówno budowanie wartości firmy, jak i satysfakcję wszystkich odbiorców oferowanych usług. CLP-B Sp. z o.o. to nowoczesna i silna grupa laboratoryjna, która może pochwalić się bogatą paletą świadczonych usług. W swojej działalności kieruje się zawsze zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. Deklaruje pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi badań laboratoryjnych w oparciu o aktualne przepisy prawa i obowiązujące polskie i międzynarodowe normy.

CLP-B Sp. z o.o. jest liderem w zakresie usług pomiarowo-badawczych dla takich obszarów jak badania paliw stałych (węgiel, koks, biopaliwa stałe), badań środowiskowych na dla takich obiektów jak woda, ścieki, gleba, odpady, środowiska pracy, środowiska ogólnego, gazów i pyłu kopalnianego oraz badań przemysłowych. Jest jednym z nielicznych organizatorów badań biegłości i pionierem w zakresie produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia. Prowadzi czynności inspekcyjne oraz dokonujemy reprezentatywnego pobierania próbek stałych oraz środowiskowych. Specjaliści CLP-B są zaangażowani w działalność edukacyjno-szkoleniową, wdrażanie systemów zarządzania oraz sporządzanie specjalistycznych oceny i ekspertyzy.

Nadrzędnym celem działalności laboratorium jest zadowolenie Klienta ze świadczonych usług, zaspokojenie jego wymagań, potrzeb badawczych i oczekiwań.

Layer-Janiga sp. k.

Layer-Janiga sp. k.

Layer-Janiga sp. k. to dynamicznie rozwijająca się kancelaria prawno-podatkowa, specjalizująca się w obsłudze m.in. podmiotów z sektora paliwowego i surowcowego. Świadczy kompleksowe wsparcie prawne oparte na doświadczeniu i specjalizacji branżowej. Kluczowym obszarem działania kancelarii są usługi zarządzania zgodnością i ryzykiem regulacyjnym. Kancelaria ponadto wspiera swoich klientów w trakcie kontroli oraz w sporach z organami na wszystkich etapach postępowania.